IPU Profilanalys ger dig verktyg för bättre kommunikation.

En utbildning med fokus på beteende och kommunikation på arbetsplatsen.
Delar ur innehållet:

 • Beteendestilar – kännetecken och karaktärsdrag
 • Styrkor och svagheter för de olika stilarna
 • Återkoppling på individuella analyser
 • Färgstrategi för smidigare kommunikation
 • Det osynliga språket – hur känner man igen olika beteendestilar
 • Drivkrafter vad får din puls att slå

Utbildningen genomförs under en arbetsdag. Kan anpassas till halvdag eller göras till två dagar med fler och mer utvecklande övningar.

Återkoppling IPU Profilanalys

Steg två är att göra individuella profilanalyser på varje medarbetare i gruppen. Du kan även göra detta innan utbildningsdagen. Dessa genomförs med en avbokad tid för återkoppling via telefon eller ett samtal på plats hos kund.

Personliga övningar

Varje medarbetare får en utvecklingsplan med olika övningar för att träna sina kunskaper i beteende och drivkrafter.

Gruppövningar

Vi går igenom hela gruppens profilhjul samlat för att se olikheterna. Vi ser även över hur olika vi är och vad våra styrkor är som vi kan dra nytta av i vår arbetsroll. Vi spelar kort och vi tävlar. Allt för att visa på skillnaderna i beteende stilarna. Det slår aldrig fel hur stor nytta vi har av varandra – omaka par = oslagbara team.

Uppföljning/Coaching

Min erfarenhet efter 20 år med att arbeta med IPU profilanalys som ett verktyg så har jag förstått av mina erfarenheter att vissa chefer vill få ett extra stöd och hjälp att driva arbetet framgångsrikt. Men det kan vara någon i gruppen också som behöver mer tid att förstå sina beteenden och drivkrafter. Där går vi in och arbetar nära den personen tills den har fått sina egna kunskaper.

Genom att bättre förstå dig själv och ditt beteende så kan du kommunicera smidigare och effektivare. Dina starka sidor lyfts fram och förstärks och du får tips på saker att tänka på i olika situationer. Förståelsen för andra människors sätt att vara och reagera ökar och därigenom underlättas samarbete och relationer på arbetsplatsen.

IPU-Profilanalysen i kombination med workshops används med gott resultat i till exempel:

 • Ledar- och karriärutveckling
 • Teamutveckling
 • Rekryteringar
 • Sälj- och serviceutbildningar
 • Bemötande
 • Kommunikation

Hur går det till att göra en IPU-Profilanalys?

Som underlag för IPU Profilanalysen besvaras ett antal frågor på internet där olika frågor ställs mot varandra. Det är en självskattning som tar cirka 30 minuter att genomföra. Analysen går att besvara på olika språk och det finns synonymer som gör det lätt och enkelt att ta besvara frågorna.

Den individuella rapporten delas ut i samband med återkopplingen och övningar så att man förstår och kan ta till sig den på bästa sätt. Den bygger på en generell beskrivning av den / de aktuella beteendestilarnas karaktärsdrag.

Kan man lita på IPU-Profilanalysen?

Nästan alla brukar känna igen sig i beskrivningarna när de får rapporten men det finns undantag. Oftast räcker det med att man låter några vänner läsa igenom rapporten för att skingra frågetecknen. I undantagsfall kan man behöva göra om analysen.

Analysen bygger på en självskattning och blir aldrig bättre än de svar som respondenten själv har gett. Saker som kan göra att den ibland pekar snett är att man inte har suttit ostörd eller inte mått bra mentalt när man har svarat. Analysen bygger på Carl G Jungs typologier, William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet och färgerna bygger på Lüschers psykologiska färger.

En nyckel till ökad effektivitet

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård. Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare. Utöver att rapporten kring den personliga analysen ger en väldigt tydlig bild av ens eget beteende och vilka styrkor och svagheter det innebär så är det också en grund för att förstå andra människors beteende, utan att värdera det.

Till skillnad från flera andra liknande analysverktyg är IPU Profilanalys baserat på ett mycket pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det betydligt lättare att både förstå och använda analysresultatet. Att beskriva olika beteenden i form av färger gör det lätt för även den mest ovana att på ett bättre sätt kunna hantera olika möten med människor med olika ”färger”. De blir helt enkelt effektivare som både ledare och medarbetare – oavsett i vilket sammanhang de är verksamma.

IPU Profilanalys är också mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara några minuter att fylla i.

Vilken är din passion?

Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna. IPU Drivkraftsanalysvisar våra passioner, det som motiverar oss. Det är det som förklarar VARFÖR vi engageras oss i olika frågor. Olika personer har olika drivkrafter och motiveras därför givetvis också av olika faktorer. Genom att ta reda på en persons drivkrafter hittar vi också nycklarna till vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för just den personen. En ekonomisk bonus behöver inte vara viktigare än att få vara socialt engagerad. Ett offentligt erkännande kan vara oerhört värdefullt för någon. En annan person engageras av möjligheten att få gå på ett spännande seminarium. Allt beror på vilka drivkrafter som är starkast hos olika individer.

Genom att ta fram, de ofta undermedvetna, drivkrafterna skapas möjligheten att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för den personens utveckling och arbetsinsats. Den kan också vara värdefullt i teamutveckling och inte minst vid rekrytering.

Vill du läsa mer ?  klicka på länken!

IPU Profilanalys

Eller så kontaktar du oss på 070-335 04 52 eller skicka epost till mikael.reijer@mikaelreijer.se

Pin It on Pinterest